Wat is het klantencontract?

Elke klant dient een contract te tekenen met ARTEGA vooraleer we een huishoudhulp sturen. Deze contracten werden mede opgesteld door de overheid en zijn rechtsgeldig voor beide partijen.
De gebruiker staat in voor de parkeerkosten van de huishoudhulp indien deze van toepassing zijn tijdens de werkuren.

Artikel 1

De werkuren.

De gebruiker wenst beroep te doen op het dienstenbedrijf volgens de door hem overeengekomen uren in samenspraak met ARTEGA.

  Artikel 2

Deze overeenkomst wordt gesloten in het kader van het aanwenden van de dienstencheques als betaalmiddel door de gebruiker in het kader van leveren van thuishulp van huishoudelijke aard door het dienstenbedrijf.

 Artikel 3

De gebruiker garandeert aan het dienstenbedrijf dat het nodige materiaal aan de werknemer zal ter beschikking gesteld worden zodat deze op een veilige en kwaliteitsvolle manier het werk kan uitvoeren.

De gebruikte materialen moeten aangepast zijn aan het werk. De gebruikte trapladder moet van een degelijke kwaliteit zijn, metalen kader, enkel 3 treden, met een stang om zich aan vast te houden. De werknemer mag zeker ook geen producten gebruiken die ammoniak, bleekwater of azijn bevatten of die producten zelf.

 Artikel 4

De gebruiker betaalt een cheque per gepresteerd uur onmiddellijk aan de werknemer. Er wordt ook steeds gewerkt per vol uur. De papieren dienstencheques dienen te worden ingevuld met blauwe of zwarte inkt. Andere kleuren zijn niet toegestaan en zullen door het dienstenchequebedrijf worden geweigerd met terugbezorging van de desbetreffende cheques aan de gebruiker. Tipex, overklevingen, overschrijven van de datum, vervallen cheques of doorschreven worden van de barcode is eveneens niet toegestaan en zal ook worden geweigerd. Voor elke geweigerde cheque verbindt de gebruiker zich ertoe, mits het dienstenchequebedrijf de fout kan aantonen, een nieuwe cheque aan de werknemer mee te geven.

 Artikel 5

In geen geval mag de werknemer van het dienstenbedrijf gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken uitvoeren zoals: buitenpoetswerk bij regen, sneeuw en koude omstandigheden (< 10°) of bij te hoge temperaturen, onderhoud van gemeenschappelijke traphallen alsook van beroepslokalen zoals fabrieksgebouwen, winkels, dokters- en andere vrije beroepen activiteiten, bureauruimtes, het wassen van auto’s, open haarden poetsen, onderhoud van de tuin, kleine klussen …

 Artikel 6

Hygiëne en veiligheid.

De werknemer van het dienstenbedrijf moet in hygiënische omstandigheden kunnen werken. Bij herhaaldelijke onhygiënische situaties kan de hulp worden stopgezet.

In geval van zeer besmettelijke ziektes moet u de verantwoordelijke van het dienstenchequebedrijf verwittigen.

De werknemer van het dienstenchequebedrijf dient steeds in veilige omstandigheden te worden tewerkgesteld. In geval van onveilige situaties kan de werknemer van het dienstenbedrijf de gebruiker vragen sommige problemen te verhelpen. Bvb loszittend stopcontact. Bij aanhoudende veiligheidsproblemen (max 2weken) kan de hulp worden stopgezet.

 Artikel 7

Algemene afspraken.

De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet roken tijdens het werk. Indien er een pauze wordt voorzien tijdens de werkuren moet de werknemer van het dienstenbedrijf wel de mogelijkheid krijgen om eens een sigaret te roken in de voormiddag of namiddag maar dit dan wel buitenshuis.

De werknemer van het dienstenbedrijf mag geen geschenken of giften aanvaarden. De gebruiker mag ze ook niet aanbieden. De werknemer van het dienstenbedrijf mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij het noodzakelijk is voor de dienst. Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van de telefoon van de gebruiker.

In uitzonderlijke gevallen kan de werknemer van het dienstenbedrijf de toestemming krijgen om te bellen en hun gsm aan te zetten.

 Artikel 8

Non discriminatie.

Het dienstenbedrijf biedt de klant een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker waarborgt en die rekening houdt met de sociale leefsituatie van de klant.

Ten opzichte van de werknemers van de klanten, wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging of godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de dienstverlening. (zie de wet van 10 mei 2007  ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding).

 Artikel 9

Afwezigheid werknemer van het dienstenbedrijf.

Het dienstenbedrijf streeft kwalitatieve uitvoering door competente medewerkers op het afgesproken schema na. Het dienstenbedrijf brengt minstens 5 dagen vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema. Bij een niet te voorziene omstandigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidverlof) wordt de gebruiker zo vlug mogelijk verwittigd door de dienst. Indien mogelijk wordt vervanging voorzien, doch deze kan niet worden verzekerd.

Bij een vervanging kan er wel een wijziging aan de werkuren optreden. (noot: optioneel eventueel collectieve sluitingsperiode voorzien).

 Artikel 10

Afwezigheid gebruiker.

Bijsturingen aan het werkschema en eventuele vakantieperiodes worden minstens 7 dagen schriftelijk vooraf gemeld aan het dienstenbedrijf met vermelding van de effectieve datum/data. Dit kan met het gepaste document te verkrijgen via de werknemer, per email naar info@artega.be of per sms op 0486/09.30.06.

Indien de gebruiker de werkgever laattijdig verwittigt, zal het bedrijf de niet gepresteerde cheques toch vorderen.

Wanneer de gebruiker meerdere malen na elkaar geen hulp wenst, verwittigt hij de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf ten laatste twee weken schriftelijk of per mail op voorhand. Bij verzuim worden de normale diensturen aangerekend, uitgezonderd in geval van overmacht.

 Artikel 11

Verlies en diefstal.

Bij vermoeden van diefstal dient de gebruiker steeds de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf te verwittigen.

Bij diefstal dient de gebruiker onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om een PV te laten opmaken. Om alle misverstanden te vermijden dienen volgende regels in acht te worden genomen:

·         De werknemer van het dienstenbedrijf bewaart de huissleutel van de gebruiker enkel wanneer de gebruiker daartoe de schriftelijke toelating geeft en de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf daarvan heeft verwittigd.

·          Er zal tevens een schriftelijke toelating aan de gebruiker gevraagd worden om een sleutel bij te maken voor gebruik van eventuele vervangingen.

·         De gebruiker dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en waardevolle zaken.

Eventuele klachten kan U steeds melden aan de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf die de zaak grondig zal onderzoeken. Hoewel het dienstenbedrijf instaat voor een degelijke screening van de werknemers van het dienstenbedrijf is het niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevallen van diefstal.

 Artikel 12

Verzekeringen.

Het dienstenbedrijf staat, in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, in voor de wettelijk voorziene vergoedingen in geval de werknemer van het dienstenbedrijf het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg of naar het werk.

Het dienstencheque bedrijf is verzekerd voor materiële schade (niet voor de gebruikte voorwerpen zoals stofzuiger, strijkijzer, …), toegebracht aan de gebruiker. Hierbij dient de gebruiker de verantwoordelijke van het dienstenbedrijf  binnen de 3 dagen op de hoogte te stellen. Er is geen tussenkomst voor het bedrag van de vrijstelling van de polis burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven door het dienstenbedrijf. Indien de schade hoger is dan de vooropgestelde franchise,  zal het dienstenbedrijf aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij. De terugbetaling kan enkel gebeuren na aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij. De vrijstelling bedraagt 10% met een minimum van €173,53 en een maximum van € 1239,68. Bovendien houdt de verzekeringsmaatschappij rekening met slijtagekosten.

 Artikel 13

Jaarlijkse bijdrage.
Vanaf januari 2021 wordt een bijdrage van €0,50 per gepresteerd uur aangerekend met een jaarlijkse bijdrage van minimum €45,00 en maximum €89,00. Dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar. Omwille praktische redenen zal vanaf 2022 de jaarlijkse bijdrage in één jaarafrekening worden afgerekend. Eind december van het werkjaar maken we de eindafrekening op voor het voorafgaande werkjaar.
In januari volgt de jaarafrekening voor de gepresteerde uren van het voorafgaandelijk werkjaar in één jaarafrekening. Wanneer de huishoudhulp in het lopende jaar wordt stopgezet zal bij stopzetting de afrekening aan de klant worden bezorgd
. De bijdrage zal worden geïnvesteerd in extralegale voordelen, opleidingen van de huishoudhulp, alsook terugbetaling forfaitaire onkosten.

 Artikel 14

Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. Deze overeenkomst is door beide partijen opzegbaar mits een aangetekend schrijven en het respecteren van een minimale opzegtermijn van 1 maand ingaand op datum van de aangetekende zending. De samenwerking, maw het sturen van een huishoudhulp, wordt pas beëindigd als de achterstallige dienstencheques aan Artega zijn bezorgd (conform art 4 in deze overeenkomst). Deze overeenkomst wordt automatisch als beëindigd beschouwd als één van de contracterende partijen één van de contractuele verplichtingen niet nakomt (conform art 4 in deze overeenkomst) en dat per aangetekend schrijven of via email op een geldig emailadres meldt aan de andere partij, of indien de erkende onderneming haar erkenning verliest.

  Artikel 15

De gebruiker staat in voor de parkeerkosten van de huishoudhulp indien deze van toepassing zijn tijdens de werkuren

 Artikel 16

Voor betwistingen over deze overeenkomst is de rechtbank van Gent bevoegd.

In dubbel opgemaakt te Gent op 01 januari 2021

Elke partij erkent een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

 Handtekening gebruiker                                                                               Handtekening werkgever

                                                                                                                           of afgevaardigde

                                                                                                                        Marnix Vandenbulcke

                                                                                                                        Bestuurder Artega BV


Meer veelgestelde vragen: