Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN
 
1. Door ontvangst van de factuur is de klant onderworpen aan onderstaande voorwaarden en ziet hij uitdrukkelijk en onherroepelijk af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden die hij op zijn eigen handelsdocumenten vermeldt. 
 
2. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde prestaties dient bij aangetekend schrijven of mail te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid. Na die termijn worden geen klachten meer aanvaard. 
 
3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum van Artega Activ BVBA, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 
 
4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 8 dagen na de factuurdatum is de koper, reeds bij de vervaldatum van rechtswege en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 10% per jaar verschuldigd waarbij de intrest wordt gerekend per begonnen, laattijdige maand met een minimum van € 25/jaar aan verschuldigde intresten en een schadebeding van 10% van het factuurbedrag. De koper verbindt zich eveneens zonder enig voorbehoud tot betaling van rappelkosten ten bedrage van 5 euro voor de eerste herinnering, en 200 euro bij ingebrekestelling. 
 
5. Bij overmacht is Artega  bevrijd van haar verplichtingen. 
 
6. Elk geschil, als eiser of verweerder, betreffende huidige overeenkomst zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied Gent behoren.
 
7. Huidige factuur is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
 


Meer veelgestelde vragen: